Bogstaverne h, a, v, a, r, i kan danne nedenstående ord:

6- ord dannet med bogstaver  (1)

havari (13)

5- ord dannet med bogstaver  (2)

ivara (9)varia (9)

4- ord dannet med bogstaver  (4)

avra (6)harv (9)ivar (8)vira (8)

3- ord dannet med bogstaver  (18)

aha (6)aia (5)air (5)ara (3)ari (5)arv (5)ava (5)har (6)hav (8)hiv (10)ira (5)ivr (7)rav (5)ria (5)riv (7)var (5)vha (8)via (7)

2- ord dannet med bogstaver  (9)

ah (5)ar (2)av (4)ha (5)hi (7)ih (7)ir (4)ri (4)vi (6)